Motiviranje za vseživljenjsko učenje

Zavedati se moramo, da je temeljna značilnost oseb z motnjami v duševnem razvoju ta, da te osebe praviloma nikoli v življenju ne bodo popolnoma samostojne in celotno svoje življenje potrebujejo skrb, vodenje in usmerjanje. V obdobju odraslosti jih spodbujamo, da se osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju vključujejo v posebne oblike dela, zaposlitve, varstva in pomoči. Nikakor ne smemo spodbujati samo zaposlitve, saj postanejo osebe nezadovoljne lahko celo nazadujejo. Motivirati jih moramo tudi za stalno učenje in usposabljanje. Stalno učenje je potrebno vsem ljudem, razlika med njimi je le, da zdravi ljudje to počnejo sami, osebe z motnjami pa potrebujejo stalne zunanje stimulacije. Vzroki, da jih moramo stimulirati, so predvsem v:

 • znižanih intelektualnih sposobnostih in s tem znižanih sposobnostih predvidevanja pozitivnih učinkov učenja,
 • znižani motivacijski sferi, ki v normalnih pogojih neposredno stimulira aktivnosti,
 • pomanjkanju elementov samoaktivnosti in samoiniciativnosti,
 • manjši potrebi po samopotrjevanj, nižja stopnja ambicij,
 • manjši intencionalni usmerjenosti v okolje.

Pri pripravi učnega procesa se moramo zavedati da:

 • ni receptov,
 • vzorci ne pomagajo,
 • treba se je znajti,
 • sklicevanje na avtoriteto ni rešitev,
 • pri delu je možno več spodrsljajev,
 • delo je brez kalupov,
 • angažirana mora biti ustvarjalnost mentorjev,
 • delo mora biti nedirektno vodeno,
 • vključena je visoka stopnja pedagoškega rizika.

Osebe s posebnimi potrebami se lahko vključujejo v različne oblike usposabljanj. Primer usposabljanja za življenjsko uspešnost je projekt UŽU MK. Glavni namen projekta je obnavljanje in pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, kar udeležencem omogoča lažje obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju, večjo samostojnost in odgovornost, vključevanje v različne družbene dejavnosti ter dvig samozavesti in posledično kakovosti življenja.

Preberite še:

Marija L.: Odraslost oseb z motnjo v duševnem razvoju, Ljubljana, 2001.

Zbornik posveta Teorija in praksa vzgoje,izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja otrok, mladostnikov in odraslih z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, Ljubljana : Pedagoški inštitut pri Univerzi Edvarda Kardelja, 1983

Golob A.: Vseživljenjsko učenje odraslih oseb z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju, Defektologica slovenica, 2000


ZIK Črnomelj