Vrste komuniciranja s ciljno skupino

Pisna komunikacija

Pisno sporočanje zahteva jasno in nedvoumno izražanje, nezapleten jezik, skladenjsko in pravopisno pravilnost in jedrnato vsebino. Nekatere situacije so ustreznejše za uporabo pisnega sporočanja, nekatere za ustno sporočanje.


Vaja

Med spodaj naštetimi situacijami označite štiri (4) tiste, v katerih je bolj smiselno uporabiti pisno sporočanje.

Ko potrebujemo takojšen odziv prejemnika.
Ko je sporočilo podrobno, kompleksno in zahtevno.
Ko potrebujemo trajnejši in bolj veljaven zapis sporočila.
Ko je sogovornikov manj in so blizu.
Ko želimo, da sporočilo zanesljivo prispe do naslovnika.
Ko želimo večjo zasebnost sporočanja.
Ko je nujno, da je napak in popačitev čim manj.
Ko je sogovornikov več in so daleč narazen.Kadar pisno komuniciramo s starejšimi odraslimi moramo biti pozorni na bolj enostaven jezik, velikost črk, količino in strukturo podatkov, izogibati se je priporočljivo strokovnih besed in tujk.

Pisna komunikacija pa je v nekaterih primerih nujna in edina možna, zato je prav, da svetovalec starejše odrasle usposobi za korektno pripravo nekaterih uporabnih besedilnih vrst, kot so:


Vabilo
Prošnja in življenjepis
Opravičilo

Sodobne poti v pisni komunikaciji

Smo v času, ko lahko s pomočjo različnih poti zelo hitro prenašamo velike količine informacij kamorkoli po svetu. To prinaša velike spremembe v načinu komuniciranja, saj tudi tu veljajo določena pravila.

Sms sporočila

Usposobljenost za branje in pisanje kratkih besedilnih sporočil je za večino ljudi nekaj povsem običajnega. Tudi za predstavnike ciljne skupine je to uporaben način komuniciranja. Ker pa gre za pisno sporočanje, pri katerem ne vidimo sogovornika in ga ne moremo slišati, je priporočljivo, da se pri pisanju sporočil ne izražamo dvoumno.

Poleg tega je potrebno svetovance usposobiti za korektno pisanje kratkih sporočil, v katerem kljub omejitvi vnosa znakov, vnesejo bistvene podatke.

VAJA: Sporočilo (5xk + Z)
KAJ
KAKO
KDAJ
KJE
KDO
ZAKAJ


Elektronska pošta

Predvidevamo lahko, da starejši odrasli nimajo znanj za uporabo računalnika in s tem tudi elektronske pošte. Vendar pa jih lahko utegne, zaradi socialne izključenosti ali nemobilnosti, uporaba le-tega zanimati. Zato lahko svetovalec s pomočjo prenosnega računalnika svetovance na terenu usposobi za uporabo elektronske pošte, ki ima v primerjavi s klasičnim pisnim komuniciranjem določene prednosti in pomanjkljivosti.ZIK Črnomelj