Spremljanje dela

Spremljanje dela svetovalcev je sistematičen postopek zbiranja vseh podatkov, ki so povezani z dejavnostjo svetovanja ciljnim skupinam in ima svoj jasen cilj in namen. S pomočjo teh podatkov je omogočeno sprotno spremljanje kakovosti izvajanja svetovanja in posledično ugotavljanje morebitnih napak in nedoslednosti v procesu dela. Sproti je mogoče predvideti in določiti dopolnitve, spremembe in izboljšave, s pomočjo katerih lahko izboljšamo proces in posledično rezultate svetovalnega dela ter s tem učinke na kakovost življenja svetovanca po opravljenem svetovanju. Spremljanje dela je še posebej pomembno pri uvajanju novih pristopov in modelov, ker so nam v tem primeru evidence o delu edini vir za pregled in nadzor nad izvedenimi aktivnostmi in edini vir za iskanje izboljšav pri morebitnih nedoslednostih v procesu dela.

Svetovanec je socialno ali kako drugače marginalizirana oseba, ki nujno potrebuje zunanjo pomoč, da socialno rehabilitira svoje življenje in nadoknadi zaostanek za družbenim povprečjem. Ponavadi so to osebe, ki si zaradi različnih prikrajšanosti same na tem področju ne morejo ali ne znajo pomagati. Zaradi socialne izključenosti potrebujejo strokovni pristop in sodelovanje različnih pristojnih služb za reševanje svojih težav.

Svetovalec je strokovno usposobljena oseba, ki ima na voljo dovolj znanja in virov, da lahko socialno izključenim in drugače depriviligiranim posameznikom in skupinam omogoči ponovno socialno integracijo v družbo s pomočjo tako lastnega znanja kot s pomočjo drugih strokovnih institucij. Osnovni namen dela svetovalca je pomoč svetovancu v obliki povratka na pot uspešne socialne reintegracije.

Cilj

Cilj je pridobiti stalne in verodostojne podatke o izvedbi in rezultatih že izvedenega svetovalnega dela. Ti podatki služijo kot podlaga za vrednotenje preteklega in načrtovanje prihodnjega svetovalnega dela in so lahko dragoceni vir informacij tudi strokovnim partnerjem v svetovalnem procesu.

Namen

Namen spremljanja dela je načrtovalcem in izvajalcem svetovalnega dela omogočiti sproten vpogled v evidence o delu, saj le-ta omogoča sprotno usmerjanje poteka dela in ažurno vpeljavo morebitnih dopolnil, popravkov in izboljšav v proces svetovalnega dela.


ZIK Črnomelj