Spremljanje dela po etapah

Svetovalni proces poteka po etapah, zato se bo po etapah izvajalo tudi spremljanje dela. Svetovanje zajema naslednje etape:

  • Izobraževanje svetovalcev
  • Pred svetovanjem
  • Med svetovanjem
  • Takoj po svetovanju
  • Določeno obdobje po svetovanju
  • Izdelava načrta za prihodnje delo

Izobraževanje svetovalcev

Svetovalci se morajo pred začetkom izvajanja svetovanja najprej usposobiti za delo s pomočjo izobraževanja. Udeležba svetovalca na izobraževanju se evidentira, kar služi kot potrdilo, da je svetovalec usposobljen za delo s ciljnimi skupinami.

Izobraževanje je učni proces, v katerem se bodoči svetovalec seznani z vsemi vsebinami, ki so za njegovo bodoče delo relevantne. V procesu izobraževanja bo ustrezno usposobljen za delo socialne rehabilitacije ciljnih skupin.

Spremljanje dela pred svetovanjem

Pred izvedbo svetovanja svetovalec od pristojne službe dobi nabor kandidatov za izvedbo svetovanja. Seznam kandidatov evidentira in arhivira. Le-ta je izhodišče za njegovo delo.

Pred izvedbo svetovanja izvede pripravo na svetovanje, v kateri se seznani z vsemi strokovnimi viri, ki so mu lahko v pomoč pri svetovalnem delu. V pomoč mu je seznam literature, ki se za ta namen pripravi. Svetovalec čas priprave in aktivnosti znotraj nje evidentira.

Svetovalec si v obdobju priprave na svetovanje pripravi seznam vseh institucij, ki so po svoji dejavnosti lahko kakorkoli relevantne kot ponudniki pomoči za bodočega svetovanca (socialne, izobraževalne, pravne institucije, ...). Svetovalec seznam evidentira in arhivira.

Svetovalec za evidentiranje dela pred izvedbo uporablja obrazec, v katerega vnaša vse opravljeno delo in še posebej značilnosti svetovalnega procesa. Obrazec služi kot razvid opravljenega dela in evidenca informacij o opravljenem delu.

Svetovalec si pripravi izjavo ali listo prisotnosti, ki jo da v podpis svetovancu. Le-ta služi kot prvi dokaz za izvedbo svetovanja za kasnejše poročanje skrbnikom projekta.

Pristojne službe so vse institucije, ki iz kakršnihkoli razlogov v svojih evidencah vodijo ranljive skupine in nam lahko pomagajo pri identifikaciji in naboru najranljivejših členov družbe iz posameznih ranljivih skupin.

Spremljanje dela med svetovanjem

Svetovalec izvede svetovanje opremljen z listo prisotnosti ali izjavo s seznamom vseh institucij, na katere bi svetovanec potencialno lahko bil napoten, in z obrazcem za evidentiranje dela.

Lista prisotnosti ali izjava je dokument, ki bi ga naj podpisal svetovanec, a to ni obvezno. Če se izjava podpiše, se jo evidentira in arhivira. Če ne, mora svetovalec v poročilu o delu bolj natančno navesti vsebino svetovalnega procesa in razlog zakaj svetovanec ni hotel podpisati izjave ali liste prisotnosti.

Seznam institucij zajema vse institucije, kamor svetovance lahko pošljemo z namenom reševanja njihovih težav. Te institucije so socialne, izobraževalne, pravne, zdravstvene, nevladne in druge organizacije, ki lahko nudijo pomoč pri našem delu. Ta seznam svetovalec uporablja kot svetovalni pripomoček, s katerim si olajša odločitev o tem, na katero ustanovo svetovanca v bodoče napotiti in mu s tem pomagati.

Obrazec za evidentiranje dela lahko svetovalec delno izpolni skozi proces svetovanja, nekatere osnovne podatke lahko izpolni že prej, ostale podatke pa izpolni po zaključku svetovanja, lahko pa tudi celoten obrazec izpolni ob zaključku svetovalnega dela. Ta obrazec vsebuje vse podatke, ki so relevantni za svetovalno delo, še bolj pa za njegovo kasnejšo analizo. Ti podatki potem služijo kot arhiv informacij za različne namene. En primerek obrazca je namenjen naboru podatkov za enega svetovanca.

Spremljanje dela takoj po svetovanju

Svetovalec izpolni obrazec o evidentiranju dela. Vanj vnese vse podatke, ki so relevantni tako za samo podatkovno podlago svetovalnega procesa kot za zajetje vseh potrebnih podatkov o svetovancu. Podatki bodo služili za izdelavo analize za končno letno poročilo. Iz tega bo sledila izdelava načrta za prihodnje delo.

Svetovalec v obrazec evidentira podpisano listo prisotnosti ali izjavo in jo potem arhivira. Prav tako evidentira in obvesti pristojne službe, ki jih je priporočil svetovancu. Evidentira tudi vse morebitne sodelujoče partnerje pri svetovanju. Evidentira značilnosti svetovalnega procesa in odzivnost svetovanca na svetovalčeve predloge ter vnese tudi vse osebne in demografske podatke svetovanca. Na podlagi izpolnjenega obrazca potem izdela poročilo o opravljenem delu.

Poročilo o opravljenem delu je dokument, ki ga svetovalec izpolni po zaključku posameznega svetovalnega procesa. Zajema vse relevantne podatke o posameznem svetovalnem primeru. Poročilo služi predvsem kot vsebinski vidik evidentiranja svetovalnega procesa in skupaj z obrazcem o evidentiranju dela služi kot podlaga za kasnejšo izdelavo letnega poročila.

Spremljanje dela določeno obdobje po svetovanju

Svetovalec naveže stik z bivšim svetovancem in preveri učinke in rezultate svetovalnega dela. S svetovancem se dogovorita, da slednji izpolni vprašalnik. Preko ankete svetovalec preveri, če in kako je svetovalni proces vplival na nadaljnje življenje slednjega. Preveri torej, če je svetovanec kaj dosegel, se vključil v kak program, rešil težavo s pomočjo kake institucije, oziroma če in kako so se do danes konkretno izboljšali njegovi življenjski pogoji.


Pogovor in dognanja evidentira v obrazec za evidentiranje dela in v poročilo o opravljenem delu.

Svetovalec na koncu izdela letno poročilo, kamor vnese vse evidence in ostale pridobljene podatke že izvedenega dela. Letno poročilo vsebuje podatke za vsa opravljena svetovanja skupaj in služi kot skupna zaključna statistika za določeno leto na posameznega svetovalca.

Vprašalnik je pola, ki zajema vsa vprašanja, ki so relevantna za ugotavljanje trenutnega življenjskega položaja svetovanca. V to polo slednji navede vse odgovore na vprašanja, ki so v anketi zastavljena. Vprašanja in njihov vrstni red so oblikovana tako, da je iz njih mogoče metodološko potegniti zaključke, ki služijo kot podlaga za analizo opravljenega dela.

Letno poročilo je dokument, ki vsebuje vse podatke o vseh izvedenih svetovanjih. Ni namenjeno posamičnemu poročanju o posameznem svetovalnem primeru. Služi kot poenotenje celotne statistike in kot pregled nad celotnim opravljenim delom. Mora ponujati temeljne ugotovitve izvedenega dela in morebitne predloge za izboljšave v primeru ugotovljenih slabosti pri dosedanjem načinu dela. Le-to služi tudi kot podlaga za izdelavo načrta o prihodnjem delu.

Izdelava načrta za prihodnje delo

Tako poročila o posameznem opravljenem svetovanju kot končno skupno letno poročilo skupaj z izpolnjenim vprašalnikom s strani svetovanca bodo podali vsak svoje indikacije o (ne)uspešnosti opravljenega dela. Vse končne ugotovitve bodo služile kot nabor predlogov za spremembe, dopolnila in izboljšave trenutne izvedbe modela svetovanja. Na podlagi pridobljenih podatkov se bo izdelal načrt za prihodnje delo, ki bo vseboval vse predloge sprememb, dopolnil in izboljšav, ki se bodo izvajala skozi naslednje svetovalno obdobje.

Načrt za prihodnje delo je dokument, ki nastane kot posledica analize preteklega dela. V njem so navedeni vsi ukrepi in prijemi, s katerimi bo svetovalec v bdoče poskušal dvigniti kakovost svojega svetovalnega dela in odpraviti morebitne pomanjkljivosti in napake svojega preteklega dela. Načrt se izdela na podlagi analize poročil o opravljenem delu, analize letnega poročila o opravljenem delu in še posebej izpolnjenih vprašalnikov svetovancev. Mnenje svetovanca, izraženo v vprašalniku, tu igra še posebej pomembno vlogo, saj so ugovori svetovancev podatek, ki ga je nujno potrebno upoštevati pri izdelavi načrta prihodnjega dela.


ZIK Črnomelj