Potrebe po svetovanju na področju komunikacije

VEŠČINE JAVNEGA NASTOPANJA

Nekateri odrasli s posebnimi potrebami so aktivni v skupinah, društvih in se pri svoji dejavnosti srečujejo z javnim nastopanjem.

Udeležence svetovalec v pogovoru seznani z načini kvalitetne in uspešne komunikacije ter s pomenom neverbalne komunikacije. Udeleženci spoznajo od česa je odvisen uspešen javni nastop. Poleg tega spoznajo kakšna je pravilna drža pri javnem nastopanju, ustrezne kretnje in ton glasu. Ker pa se nastopajoči pogosto srečujejo s strahom pred javnim nastopanjem, je pri svetovanju poudarek tudi na načinih premagovanja treme.


Ikona poučevalne enote Vaja: Nastop v »živo«

Udeleženci izdelajo načrt za javni nastop ter se v njem preizkusijo. Posameznega udeleženca bo svetovalec ocenil ter mu podal »sendvič kritiko«, ki bo izhodišče za izboljšanje.


Gradivo za izvedbo vaje
Gledališka oblika


STRPNO REŠEVANJE KONFLIKTNIH SITUACIJ

Glavni namen vaje je, da svetovanec uvidi, da se tudi strpnega reševanja konfliktov lahko naučimo.


Ikona poučevalne enote Vaja: Pomen vrednot in komunikacija v družini

Udeleženci v vaji spoznajo spreminjanje družinskega življenja skozi čas ter ugotavljajo raznovrstnost oblik sodobne družine.

Izpostavili bodo pomen družine za posameznika. Ugotavljali bodo, kako so porazdeljene vloge v njihovih družinah in kako se kažejo različne kulturne navade med družinami. Udeleženci bodo odigrali vloge, ki prikazujejo odnose v patriarhalni in demokratični družini.

Nato se bodo v programu seznanili še z načini kvalitetne in uspešne komunikacije ter s pomenom neverbalne komunikacije. Udeleženci bodo spoznali od česa je odvisen uspešen pogovor, kaj nas ovira pri poslušanju in kaj nam lahko pomaga, katere so sestavine neverbalne komunikacije in njen pomen v vsakdanjem življenju. Razmišljali bodo o tem, kako komunicirajo v svojem okolju oziroma o tem, kako se pogovarjati z ljudmi, ki jih srečujejo vsak dan. Na konkretnem primeru bodo skozi igro vlog skušali rešiti konflikt.

Glavni namen programa je spodbujati medsebojno spoštovanje in strpno reševanje konfliktov v družinah.

Gradivo za izvedbo vaje (vrednote 1)
Gradivo za izvedbo vaje (vrednote 2)
Družina - pomen vrednot
Delitev dela v družini


Ikona poučevalne enote Vaja: Moč besed

Na konkretnem primeru se skozi igro vlog skuša rešiti konflikt.

Svetovanci se naučijo uspešnega prepoznavanja konfliktnih situacij, ki nastanejo zaradi neobvladovanja čustev posameznika, ko je le-ta vznemirjen, jezen, žalosten, razočaran, depresiven, ... Z osvojitvijo načel uspešne komunikacije, obvladovanjem svojih čustev ali stresa se udeleženci naučijo preprečevati oz. reševati konfliktne situacije na miren način. Poleg tega se v vaji udeleženci seznanijo tudi s tem, kako ravnati s konfliktom po konfliktu. Pomembna vrednost vaje je, da udeležencem ponudi znanja za uspešno preprečevanje ali reševanje konfliktov in ohranjanje dobrih, spoštljivih medsebojnih odnosov.

Glavni namen je spodbujati medsebojno spoštovanje in strpno reševanje konfliktov.

Moč besed
Reševanje konfliktov v medosebnih odnosih


ZIK Črnomelj