Potrebe po svetovanju na področju komunikacije

Kultura dialoga in urjenje veščin javnega nastopanja

Romi imajo praviloma slabšo komunikacijo z javnimi institucijami, kot so Center za socialno delo, Zavod za zaposlovanje, šole, občina, ker ne obvladajo veščin javnega nastopanja in kulture dialoga.

Aktivni člani romskega društva, predvsem vodstvo društva, predstavljajo romsko etnično skupnost v javnosti in uspešna komunikacija z okoljem je odvisna od komunikacijskih sposobnosti, kulture komuniciranja. Svojo negativno samopodobo in neznanje zelo pogosto spreminjamo v obrambne mehanizme in agresivnost pri nastopanju ter ustvarjamo negativno atmosfero in napačen vtis.

Vodstvo društva in romski svetniki so pogosto v situaciji, kjer morajo uporabiti tudi pogajalske sposobnosti za doseganje svojih ciljev in uveljavljanje pravic.

Kulturni animatorji se pri svojem delu srečujejo s promocijo svojega dela in se zato je potrebna usposobljenost za sodelovanje s sredstvi javnega obveščanja preko dajanja krajših izjav in intervjujev. V delavnici se improvizira različne situacije, pri katerih se je v javnosti treba uspešno predstaviti.

Kako lahko kulturo dialoga in veščine javnega nastopanja izboljšamo?


Ikona poučevalne enote Vaja: Urjenje veščin javnega nastopanja

Strpno reševanje konfliktnih situacij

V romskih družinah navadno ne poznajo kulture dialoga, njihova komunikacija je glasna, agresivna, kar pogosto pripelje do nasilnega in neprimernega reševanja konfliktov. Napačni vzorci komuniciranja pa se prenašajo na mlajše generacije.

Kako lahko izboljšamo njihov način reševanja konfliktnih situacij?


Ikona poučevalne enote Vaja: Pomen vrednot usposabljanje za strpno reševanje konfliktov
Svetovanci skozi predstavitev spoznajo spreminjanje družinskega življenja skozi čas ter ugotavljajo raznovrstnost oblik sodobne družine.

Svetovalec izpostavi pomen družine za posameznika. Skupaj naredita vajo o tem, kako so porazdeljene vloge v njihovih družinah in kako se kažejo različne kulturne navade med družinami.

Svetovanci odigrajo vloge, ki prikazujejo odnose v patriarhalni in demokratični družini. Nato se seznanijo še z načini kvalitetne in uspešne komunikacije ter s pomenom neverbalne komunikacije. Udeleženci spoznajo od česa je odvisen uspešen pogovor, kaj ovira pri poslušanju in kaj lahko pomaga, katere so sestavine neverbalne komunikacije in njen pomen v vsakdanjem življenju. Razmišlja se o tem, kako komunicirajo v svojem okolju oziroma o tem, kako se pogovarjati z ljudmi, ki jih srečujejo vsak dan. Na konkretnem primeru se skozi igro vlog skuša rešiti konflikt.

Gradivo za izvedbo vaje (vrednote 1)
Gradivo za izvedbo vaje (vrednote 2)
Delitev dela v družini

Preberi več


Ikona poučevalne enote Vaja: Moč besed
Glavni namen je, da udeleženci spoznajo, da ni nobenega razloga, da bi konflikte, ki jih imamo znotraj sebe ali do katerih pride med ljudmi, reševali z nasiljem. Reševanja konfliktov na nenasilen način se da naučiti.

Svetovanci se naučijo uspešnega prepoznavanja konfliktnih situacij, ki nastanejo zaradi neobvladovanja čustev posameznika, ko je le-ta vznemirjen, jezen, žalosten, razočaran, depresiven, ... Z osvojitvijo načel uspešne komunikacije, obvladovanjem svojih čustev ali stresa se udeleženci naučijo preprečevati oz. reševati konfliktne situacije na miren način. Poleg tega se v programu udeleženci seznanijo tudi s tem, kako ravnati s konfliktom po konfliktu. Pomembna vrednost programa je, da udeležencem ponudi znanja za uspešno preprečevanje ali reševanje konfliktov in ohranjanje dobrih, spoštljivih medsebojnih odnosov.

Glavni namen je spodbujati medsebojno spoštovanje in strpno reševanje konfliktov v romskih družinah.

Gradivo in vaje

Preberi več


ZIK Črnomelj