Motivacija

V tem poglavju boste:

  • spoznali osnovne teoretične zakonitosti motivacije za delo z Romi;
  • znali uporabiti enostavni izobraževalni načrt za postavljanje dobrih ciljev, ki so ključni pri motiviranju oseb;
  • spoznali pripomočke za motivacijsko delo z Romi;
  • znali uporabiti osnove romskega jezika za lažje sporazumevanje, ki je lahko dobro motivacijsko sredstvo in dober način pristopa;
  • spoznali primer mobilne svetovalne službe na terenu;
  • znali uporabiti zglede uspešnih posameznikov pri motiviranju.

Motivi izzovejo v nas določeno aktivnost, človeka usmerjajo na določene predmete in uravnavanja, da bi dosegli postavljene cilje. Motivi nas potiskajo in spodbujajo v akcijo.

Primer: Lakota nas sili, da si poiščemo hrano.

Razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na motiviranost Romov za izobraževanje poteka z dveh vidikov. Prvi vidik zajema notranje dejavnike (njihove potrebe, pričakovanja, vrednote, prepričanja) in zunanje dejavnike (spol, starost, socialni status, položaj).

Pri delu s ciljno skupino Romov je potrebno poznati najprej njihove potrebe in razmere, v katerih živijo. Njihove potrebe se tudi zaradi različnega socialnega okolja razlikujejo. Rome, ki živijo v slabem, neurejenem socialnem okolju je potrebno najprej motivirati njihove fiziološke potrebe (hrana) ter potrebe po varnost in zaščiti (socialna pomoč, stanovanje), zato da lahko preživijo. Ko so te potrebe zadovoljene, jih lahko motiviramo za socialne potrebe (družina, prijateljstvo, ljubezen, druženje). Ko so te potrebe zadovoljene, jih ne motivirajo več, ampak se pojavi naslednja višja potreba, potreba po samospoštovanju in samouresničevanju (razvoj sposobnosti, izobraževanje). Oseba, ki se odloča za izobraževanje, bo izbrala tak program ali vsebine, ki omogoča izpolnjevanje njihovih osnovnih potreb. Običajno so to programi, ki trajajo krajši čas in vsebujejo uporabna znanja v praksi.

Lahko pa se zgodi, da se kljub temu, da je bila neka potreba zadovoljena, nižja potreba ponovno aktivira, v tem primeru se posameznik premakne po lestvici navzdol.

Primer 1: Ko bo naš svetovanec potreboval vozniški izpit, bo zelo motiviran, da bo opravil izpit. Predstavite mu prednosti. Naš svetovanec pa bo lahko naletel na ovire na svoji učni poti (pomanjkanje informacij o avtošolah, finance, prevoz ...) Pomagajte mu pri odpravljanju ovir in iskanju možnih rešitev. Pomagajte mu, da bo pridobil vse informacije.

Ko odrasli potrebujejo in si želijo to, kar se učijo, bo njihova motivacija visoka.

Vse, česar se misli nekdo lotiti, mu mora nuditi osebno korist, sicer ne bo motiviran. Svetovanec se bo vedno vprašal: Kaj imam jaz od tega? Povejte mu, kaj bo on pridobil ...
Vedno izhajajte iz svetovanca.

 

1. Marko Radovan:Svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih: Spodbude in ovire pri učenju odraslih, Ljubljana : Andragoški center Slovenije, 2007

2. Marko Radovan: Motivacija odraslih za izobraževanje


ZIK Črnomelj