Možnosti urejanja bivanjskega vprašanja

Specifična romska kultura, ki se je izoblikovala skozi stoletja, je razvila svojevrsten odnos do stanovanja in njegove urejenosti, pa tudi do bivanjskega okolja nasploh. Zaradi teh kulturnih različnosti prihaja med večinskim prebivalstvom in Romi do trenj, ki ovirajo njihovo vključevanje v slovensko družbeno okolje1.

Pri bivanjski problematiki bo svetovanje osredotočeno na:

  • lastniško problematiko
  • problematiko urejenosti bivališč

Lastniška problematika

Lastniška problematika se nanaša na romska bivališča, ki nimajo ustreznih lokacijskih in gradbenih dovoljenj in niso vključena v prostorske ter urbanistične načrte2. Pripadnikom ciljne skupine bomo nudili informacije in nasvete o:

Problematika urejenosti bivališč

Problematika urejenosti bivališč se nanaša na izgled, urejenost in funkcionalnost romskih bivališč ter njihove okolice3. Pripadnikom ciljne skupine bomo nudili informacije in nasvete o:

Urejanje stanovanja
Varčevanje z elektriko
Varčevanje z vodo


[1] Ivanc Robert, Bivanjski pogoji Romov v Sloveniji, Ljubljana 2008, str. 18 (5. 6. 2010).

[2] Ivanc, Bivanjski pogoji, str. 18.

[3] Prav tam.


ZIK Črnomelj